لطفا صبر کنید ...

تکنیک های خودشناسی

back-view-backlit-beach-1535244.jpg

تکنیک های خودشناسی

تکنیک های خودشناسی باید خودت را بشناسی. شناخت خود یعنی کشف مهارت ها و استعدادهای نهفته. اجازه نده مشکلات زندگی، تو را به عقب براند. رویاهایت را عملی کن. همان فردی باش که در آرزویش بودی و هستی. تصمیم بگیر و اقدام کن.

تو نویسنده کتاب زندگی خودت هستی. پس قلم سرنوشت را در دست بگیر و قصه معنوی خودت را بنویس.

خدا می داند چه تعداد افرادی هستند که دلشان می خواهد جای تو بودند. پس به خودت افتخار کن.

به خودت افتخار کن

تو صمیمی ترین دوست و مهمترین منتقد خودت هستی. علی رغم نظرات دیگران، در پایان روز در آینه زندگی

فقط بازتاب خودت را می بینی. خودت را دربست بپذیر. دقت کن که به خود بالیدن به معنی تکبر و فخرفروشی

نیست، بلکه به این مفهوم است که برای خودت به عنوان فردی الهی، ارزش قائل هستی.

سرحال و شاکر باش

شاکر بودن، ضامن شادی توست. شادی درون توست. تفکر تو شادی آفرین است. فقط نگرش توست

که اهمیت دارد و دنیا را متحول می کند. هر آنچه در مورد خودت و یا موارد دیگر فکر کنی، همان هم رخ می دهد.

کسانی را که به تو لطمه زده اند ببخش

رنجش سبب از دست رفتن زیبایی های زندگی می شود. بخشش یعنی آزاد کردن زندانی و باید بدانی

که این زندانی خودت بودی.

پشیمان نباش

کمک حال دیگران باش. در هر موردی خدا را شکر کن. از اشتباهاتت درس عبرت بگیر و هر آنچه که نمی توانی کنترل کنی رها کن.

با خودت روراست باش

در رابطه با هر آنچه که می خواهی تغییر دهی و پیشرفت کنی، صادق باش. تو تنها کسی هستی

که می توانی روی خودت حساب کنی، در روح و روانت به دنبال حقیقت باش و خود واقعی ات را بشناس.

در این صورت می توانی مسیر الهی را در زندگی ات دنبال کنی.

منبع: مجله موفقیت

پیاده سازی و سئو توسط: 'GoGseo