لطفا صبر کنید ...

teen-studying-1.jpg

بحران های نوجوانی

بحران های نوجوانی از زمره مهمترین، حساس ترین، خلاق ترین و پربارترین دوره زندگی دوره نوجوانی است. با شروع دوره نوجوانی و همزمان با تغییرات فیزیولوژیک و جسمانی، ذهن انسان از حالت خام قبلی خارج شده و صورت انتزاعی به خود می گیرد.

ارتباط خانواده و نوجوان ارتباطی به غایت ظریف و در خور تامل و دقت است.

یکی از مهمترین عملکردهای دوره رشد انسان یعنی عملکرد تحصیلی مورد موشکافی خانواده

و اجتماع قرار می گیرد. ضمن اینکه رفتارها، هیجانات و دغدغه ها و افکار نوجوان به عنوان زمینه

زندگی آتی او در نظر گرفته می شود. در این دوره است که والدین مسوول و خردمند تلاش می کنند

تا ضمن احترام به اصول و موازین استقلال ذهنی نوجوان خود ،با صمیمیت و حمایت

همه جانبه در کنار نوجوان خود باشند.

بحران های نوجوانی
بحران های نوجوانی

یکی از مهم ترین بخش های مراقبت از نوجوان دانش آموز و پشت سر گذاشتن بحران های نوجوانی،

تداوم مراقبت از بعد موضوع زمان و همچنین چهار چوب و قواعد مراقبت از بعد کیفیت مراقبت می باشد.

بطور کلی مراقبت والدین باید ثبات داشته باشد. به شرایطی که گاهی هستند و گاهی نیستند

نمی توان زیاد دل بست یا اعتماد کرد. اگر بین پدر و مادر شیوه ای از رویکرد به نوجوان مورد

هماهنگی و اتفاق نظرنباشد تعارض و گیجی و سردرگمی بوجود می آورد.

همین تعارض است که ممکن است در نوجوانی که در حال گذراندن دوره شکل گیری شخصیت و هویت و جهان بینی خود است ایجاد اضطراب کند.

یا اینکه او را از محیط هرج و مرج و نامعلوم خانواده دور کند و برای رفع تشنگی ذهنی و عاطفی،

به ابشخور نا امن و غیر مطمئنی رجوع کند.

هماهنگی بین پدر و مادر نکته بسیار مهمی است. پدر و مادر مانند ماه و خورشید

و فرزندان، ستارگان آسمان زندگی. پدر و مادر با هم همراه و همدل و هم رای هستند و در ارتباط با فرزندان هیچگونه

شکاف یا فاصله ای در نظرات انها وجود ندارد. پدر و مادر پیش از اعلام نظر، در محیط خصوصی خود اختلاف خود

را در ارتباط با فرزندانشان حل می کنند و پس از رسیدن به اتفاق نظر با رای واحد با فرزند خود گفتگو می کنند.

برای فرزند نیز رای و نظر پدر، نظر مادر است و برعکس. خصوصا در دوره نوجوانی و بحران های نوجوانی، که ذهن جسور

و جستجوگر نوجوان بدنبال صمیمیت و مرجع قابل دسترسی برای خود می گردد

این موضوع اهمیت مضاعف پیدا می کند. برای ایجاد قوانین و قواعد درست رفتاری و ارتباطی

و تحصیلی و تعیین آزادی ها و خط قرمز ها همیشه نوجوان را دخیل می کنند و سعی دارند

نظر او را جلب کنند. طوری که نوجوان احساس تحمیل یا اسارت نداشته باشد

و حتی بتوان نقدهای او را شنید و پاسخ گو بود.

وقتی نوجوان در این اصول خود را شریک و سهیم بداند نسبت به آن احساس خوشایندی دارد و بهتر هم به آن عمل خواهد.

سعی کنید خوبی ها و نکات مثبت رفتاری، فکری یا تحصیلی او را به موقع ببینید و به موقع تشویق کنید

و به آن افتخار کنید. و در مقابل مسائلی که ضعف و خطر در آن وجود دارد قاطعا نه بیاستید

و او را به مسیر درست هدایت کنید. کمک کنید بحران های نوجوانی را پشت سر گذاشته

و فردی مورد اطمینان برای خود و جامعه اش باشد.

 

پیاده سازی و سئو توسط: 'GoGseo