لطفا صبر کنید ...

woman-walking-along-the-road-with-suitcase-and-balloons.jpg
21/ژانویه/2021

روش هایی برای شاد بودن

روش هایی برای شاد بودن شادی در زندگی چیز گران بهایی است چرا که انسان موجودی شادی خواه و لذت طلب است. اغراق نکرده ایم اگر بگوییم هدف نهایی تمام انسان‌ ها دستیابی به یک زندگی شاد است. شادی برای همه انسان‌ ها به یک روش به دست نمی‌ آید.


edb2014a52b436df25bae3dc3b77854e.jpg
21/ژانویه/2021

شاد بودن هنر است

زندگی موهبتی است که به ما ارزانی شده و تا وقتی امید هست، زندگی هم هست. ما قدرت آن را داریم که نا امیدی را به امید، شکست را به پیروزی و اشک را به خنده تبدیل کنید. برای شاد بودن باید یاد بگیریم که چگونه اندیشه‌هایمان را کنترل کنیم.


پیاده سازی و سئو توسط: 'GoGseo