لطفا صبر کنید ...

فواید شاد زیستن

key_to_happiness-shutterstock_574423141123.jpg

فواید شاد زیستن

فواید شاد زیستن شادی به درجه یا میزانی اطلاق می شود که شخص درباره مطلوبیت کیفیت زندگی خود قضاوت می کند. شادی انسان به هماهنگی و تناسب درست در وجود فردی منوط است. فرد شاد، خانواده شاد می سازد و خانواده های شاد، جامعه ای شاد را می سازند.

طبق این تعریف، اگر کسی از زندگی خود راضی بوده و احساس خوش درونی داشته باشد، اضطراب و

افسردگی مرضی نداشته باشد، شادمان است و جزو  افراد شاد قرار می گیرد.

به گفته «وین دایر»: «ما در زندگی یک مأموریت داریم؛ مأموریت برای شاد زیستن.»

از ابتدای تمدن بشر، غم و اندوه مایه توقف و انزجار و شادی و نشاط، عامل تحرک و نظم بوده است.

شادزیستن، آرزوی دیرینه آدمی بوده؛ آرزویی که ریشه در خلقت و نهاد آدمی دارد و مقدمه غلبه

بر تمام ناکامی هاست.

شاد زیستن به پیش شرط هایی نیاز دارد:

تفکر مثبت داشتن: اولین لازمه شادی و شادزیستن، تفکر مثبت است. به گفته «ویلیام جیمز»،

این اندیشه ها یمان است که زندگی مان را شاد یا غمگین می کند. وقتی تفکر انسان منفی باشد،

احساس نیز منفی می شود و با تفکر و احساس منفی، عملکرد منفی از انسان سرمی زند.

انسان ها با توجه به تفکرات متفاوتی که دارند، در مورد موقعیتی یکسان، تفسیر و تحلیل متفاوتی

از خود ارائه می دهند. عده ای موقعیت پیش آمده را فاجعه می دانند و عده ای تنها یک موقعیت ناخوشایند.

هیچ کس مسئول شاد کردن شما نیست جز خود شما: باید بپذیریم که سختی ها و

موانع در زندگی همه وجود دارد، اما زندگی مدرسه ای است که باید بیاموزیم و مشکلات

هم قسمتی از برنامه درسی هستند که شاید این درس ها را دوست نداشته باشیم،

اما در این درس ها هم باید نمره قبولی کسب کنیم.

فراموش کردن گذشته: طبق گفته «آنتونی رابینز» در معادله زندگی، هیچ وقت آینده برابر

گذشته نیست. امکان آنکه به گذشته برگردیم و به بازسازی و تعمیر گذشته بپردازیم،

وجود ندارد. یادآوری گذشته ها فقط زخم های روانی را تحریک نموده و روح و روان را آزرده

می کند و جز غم و اندوه، نتیجه ای ندارد. اگر گذشته خوبی نداشته ایم، گذشته و تجربیات

گذشته را چراغ راه زندگی حال و آینده قرار دهیم تا گذشته همراه با ناکامی را به حال و آینده

همراه با «شادکامی» تبدیل کنیم.

اگر به دنبال شادزیستن هستیم، باید بدانیم همان طور که هر قفلی با کلید خاص خودش باز می شود،
قفل هر مشکل هم تنها با راه حل خاص خودش باز می شود.

در محیط شاد، استعدادهای انسانها شکوفا می شود، ارزیابی منفی به رویدادها ندارد، دارای

وجدان کار است و کمتر به رفتارهای پرخطر گرایش پیدا می کند. فرد، خانواده و جامعه سه ضلع یک

مثلث هستند که هریک بر دیگری تأثیر متقابلی می گذارد. فرد شاد، خانواده شاد می سازد و خانواده

های شاد، جامعه ای شاد را می سازند.

منبع: مجله شادکامی

پیاده سازی و سئو توسط: 'GoGseo