لطفا صبر کنید ...

pride_of_happiness_by_igngrez-d4pfvug.jpg
09/ژوئن/2023

شاد باشیم

شاد باشیم شادی نوعی رضایت درونی است که در انسانها وجود دارد و برخی نیز آن را غرور، قناعت و یا قدردانی توصیف کرده‌اند اما این احساسات از فردی به فرد دیگر متفاوت است. به طور کلی دانشمندان احساس شادی و شاد بودن را برای انسان‌ها بسیار مفید می‌ دانند.


key_to_happiness-shutterstock_574423141123.jpg
09/ژوئن/2023

فواید شاد زیستن

فواید شاد زیستن شادی به درجه یا میزانی اطلاق می شود که شخص درباره مطلوبیت کیفیت زندگی خود قضاوت می کند. شادی انسان به هماهنگی و تناسب درست در وجود فردی منوط است. فرد شاد، خانواده شاد می سازد و خانواده های شاد، جامعه ای شاد را می سازند.


balloons-nov052018-min-870x581.jpg
09/ژوئن/2023

اصولی برای شاد بودن و شاد زندگی کردن

بعضی ها انگار به صورت ذاتی شاد و خوشبین هستند. بعضی دیگر اما به نظر می رسد نافشان را با غم و بدبینی بریده اند. تا به حال فکر کرده اید شاد بودن هم اصولی دارد که باید آنها را آموخت؟


پیاده سازی و سئو توسط: 'GoGseo