لطفا صبر کنید ...

مشاوره قبل و بعد از ازدواج

مشاوره قبل و بعد از ازدواج:

قطعاً با خانواده هایی روبرو شده اید که پس از ازدواج با مشکلات زیادی مواجه شده اند. گاه کانون خانواده به قدری ناراحت کننده و متشنج است که تنها راه حل، طلاق و جدایی است و طلاق خود نیز عواقبی نا بهنجار به دنبال دارد. انسان برای مواجهه با هر یک از مشکلات فوق و یا مشکلات مشابه دیگر، دچار اضطراب و نگرانی و یا تشویش در تصمیم گیری می شود و نیاز دارد از دیگران کمک بخواهد. کمک دهندگان ممکن است بزرگان قوم، دوستان و یا همسایه ها باشند. هیچ کدام از افراد فوق الذکر صلابت تخصصی برای چنین کاری ندارند؛ آن که می تواند با استفاده از روشها و فنون مشاوره قبل و بعد از ازدواج و داشتن صلاحیت های دیگر به چنین افرادی کمک کند؛ مشاور است.

تماس با ما

پیاده سازی و سئو توسط: 'GoGseo