لطفا صبر کنید ...

SportsHealthEvent6.jpg
26/اکتبر/2021

ورزش و بهداشت روان

بهداشت روانی را اینگونه تعریف می‌کند: “بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت قرار دارد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش‌های روانی و جسمی، بهداشت به معنای نبود بیماری یا عقب ماندگی نیست” و متاثر از عوامل متعددی است.


optimized-gwmw.jpg
26/اکتبر/2021

سلامت روان در خطر

سواد سلامت روان زیرمجموعه حوزه كلی تر آن یعنی سواد سلامت است. سواد سلامت به واسطه این دست از مشاهدات شكل گرفت كه اگر سواد كاربردی افراد ضعف داشته باشد، سلامتی آنان نیز آسیب خواهد دید.می توان سواد سلامت روان را با اجرای روش هایی ارتقا داد.


پیاده سازی و سئو توسط: 'GoGseo